zaterdag 13 augustus 2016

Honderden vlinderrupsen vernietigd in KesseltDeze mooie rupsen waar Dagpauwoogvlinders uit zouden groeien, zijn daarnet weggemaaid, vernietigd!!! Waarom?? In Nederland doet De Vlinderstichting alle moeite om kinderen en volwassenen voorlichting te geven over het nut van vlinders voor de natuur. Die mooie strook brandnetels met tientallen rupsjes, het was een uitstekende gelegenheid geweest om het hele stadium van rups tot pop tot vlinder te observeren. In het volgend verslag, evaluatie bermbeheer van Natuurpunt Lanaken blijkt dat de Gemeente Lanaken steken laat vallen op het vlak van communicatie met betrekking tot bermbeheer in de gemeente. Er wordt ook duidelijk dat bermen of taluds in woonkernen helemaal niet aan de orde komen tijdens besprekingen. En het genoemde gebrek aan betrokkenheid bij de bevolking als het om ecologische aangelegenheden gaat is positief te beïnvloeden wanneer een gemeente haar verantwoordelijkheid daarin neemt. http://www.natuurpuntlanaken.be/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=22
Posted by Gina Vodegel on Friday, 12 August 2016


Gisteren werden tientallen, wellicht honderden vlinderrupsen weggemaaid in de Diepestraat. Sinds medio juli, zetten de Dagpauwoogvlinder (aglias io) en de Admiraalvlinder (atalanta) er hun eitjes af aan de onderkant van brandnetel bladeren. Voor deze vlinders is de brandnetel hun waardplant of voedselplant. Als de eitjes uitkomen, voeden de rupsen zich met de bladeren van de brandnetel. Wanneer ze groter zijn, verlaten ze de groep en zoeken ze een rustig plekje om te verpoppen tot vlinder. De metamorfose van rups tot vlinder is een fascinerend proces. Het was in vele opzichten speciaal om in Kesselt zoveel toekomstige vlinders aan te treffen. Zowel de Dagpauwoog als de Admiraalvlinder komen algemeen voor, maar dat neemt niet weg dat elke nieuwe vlinder, van welke soort dan ook, een wezenlijke bijdrage levert aan het ecosysteem van een regio, tot ver daarbuiten. Want voornoemde vlinders zijn trekvlinders. Deze kwetsbare, mooie fladderende diertjes zijn net als bijen onontbeerlijk in de natuur. Ze bestuiven bloemen als ze de nectar komen drinken, ze dienen als voedsel voor andere dieren en hun aanwezigheid dan wel afwezigheid is een indicator voor klimaatveranderingen.

Dagpauwoog

AdmiraalvlinderDat ze zich vestigden op het talud vol brandnetels in de Diepestraat was bijzonder. Het betekende dat de vlinders zich er goed voelden, dat de omstandigheden voor hen optimaal waren om er het nageslacht te laten opgroeien. Niks geen bemoeienis van mensen, of ecologisch bermbeheer. Dit was een staaltje Puur Natuur, een cadeautje van en voor de natuur!


De Diepestraat is een landweg en niet voor doorgaand verkeer bestemd. De enige bewoners hebben er hun landbouwbedrijf. Achter het talud en de bermstrook grenst een paardenwei, aan de overkant van het talud is een permanente grasakker met daarnaast, en dieper gelegen, het begin van een kavel landbouwgrond. Niemand had last van de rupsen of de brandnetels tegen het talud. Niemand. Of moest het weg vanwege het woonhuis dat in het begin van de straat gebouwd wordt? Vanwege de toegang naar de bouwkeet? Maar daar hoefde alleen de trap voor vrijgemaakt. Meer niet.


De rupsen tegenover het boerenbedrijf hadden zich in de voorbije weken naar de achterste brandnetels verplaatst en waren dus uit zicht. Zij waren zelfs al in een vergevorderd stadium en zochten solitair een plek om te verpoppen. Ook dit stuk berm is volledig verwoest en weggemaaid. Waarom?


De aanwezigheid van deze vlinderrupsen was bij Natuurpunt Lanaken bekend, dankzij social media en de Facebook pagina Flora en Fauna in Kesselt. Vorige week waren medewerkers van de Milieudienst Lanaken in de straat bezig met onkruid rondom de elektriciteitspalen weg te halen. Ik heb hen gewezen op de vlinderrupsen kolonie in de Diepestraat en dat het zonde zou zijn als daar nu al gemaaid zou worden. En dat werd door de medewerkers beaamd. Dat het zonde zou zijn. Begin augustus heb ik via de Facebook pagina van Natuurpunt Lanaken gevraagd of er met eventueel onderhoud kon worden gewacht tot de vlinders hun hele stadium doorlopen hadden. Dat zou nog maar een kwestie van een paar weken zijn geweest. Sowieso zijn er vanuit de Vlaamse Overheid bepaalde richtlijnen waar het bermbeheer betreft, al kan iedere gemeente, zo blijkt ook uit het evaluatierapport bermbeheer van Natuurpunt Lanaken, daar nog zelf invulling aan geven. Op de website van de Gemeente Lanaken staat iets opmerkelijks in verband met maaifrequentie in een stuk over ecologisch bermbeheer: "Sinds 1997 beschikt de gemeente over een bermbeheerplan. Dit plan geeft aan wat er per berm jaarlijks moet gebeuren voor een optimale verkeersveilige en ecologische ontwikkeling. Het maaitijdstip en de maaifrequentie worden gekozen i.f.v. de aanwezige of gewenste plantengroei en bijzondere fauna."

En de eerste alinea klinkt mooi en veelbelovend: "Vlaanderen heeft zoveel wegen dat de totale oppervlakte van alle wegbermen samen bijna zo groot is als de totale oppervlakte erkend natuurreservaat. Ecologisch bermbeheer kan bijgevolg sterk bijdragen tot het natuurbehoud en de instandhouding van veel wilde planten en dieren. In woon- en landbouwgebieden is er vaak geen plaats meer om wilde planten spontaan te laten groeien en de bijhorende fauna te laten overleven. Bermen vormen voor hen vaak de laatste uitwijkplaats. Deze lintvormige landschapselementen kunnen ook een belangrijke rol vervullen als corridor tussen aangrenzende natuurgebieden. Daarnaast is er ook de esthetische waarde: bermen hebben een grote variatie in vorm, kleur en structuur en fleuren de omgeving op. Zo wakkeren ze het algemene bewustzijn en beleving voor natuur aan."

Het talud vol brandnetels waar de vlinders tientallen eitjes legden is spontaan en op natuurlijke wijze ontstaan. De twee soorten vlinders zijn volgens de boekjes niet zeldzaam, en "algemeen aanwezig." Maar dat maakt hen toch zeker niet minder waardevol! Ook zijn er nog veel mensen die nooit een vlinderrups hebben gezien en die niet weten hoe een vlinder nu precies een vlinder wordt. Zo'n talud vol vlinderrupsen kan wat natuureducatie betreft absoluut een mooie bijdrage leveren. Niks ecologisch berm- of taludbeheer gestuurd door mensen! De natuur laat het ons zelf zien, liet het ons zelf zien. Totdat de mens het gisteren wegmaaide. Hoezo ecologisch bermbeheer, gemeente Lanaken? 

Er is ook een puntje van kritiek voor Natuurpunt Lanaken. Wellicht kan men het zien als een constructieve observatie. In hun evaluatierapport bermbeheer staat het volgende: "De bermen in de dorpscentra werden niet onderzocht. Enkel de waardevolle bermen (in het buitengebied) werden geëvalueerd." Waarom zijn bermen of taluds in dorpscentra niet waardevol? Elke vierkante centimeter openbare ruimte telt. Het gaat er niet alleen om wat wij als mensen kunnen doen om de natuur en natuurbeheer te sturen. Het gaat er ook om dat wij oog hebben voor die natuur en de waarde zien als die natuur zich ergens spontaan ontwikkelt, zoals het geval was met de brandnetels en vlinderrupsen in de Diepestraat. Het was heel mooi geweest om daar over een tijdje allemaal vlinders aan te treffen, net ontpopt of vrolijk fladderend onderweg naar hun volgende bestemming. En het zou mooi zijn als er voor Kesselt een eigen ecologisch beheerplan kan worden ontwikkeld, zeker nu gebleken is dat er vlinders zijn die zich hier graag voortplanten. Zodat er niet alleen aandacht is voor met uitsterven bedreigde soorten of zeldzaam voorkomende vlinders

Alle vlinders hebben waarde.


maandag 18 april 2016

Frederik Thoelen wint prijs op natuurfilmfestival!

We kennen bioloog Frederik Thoelen van het Natuurhulpcentrum Opglabbeek en het televisieprogramma Dieren in Nesten op Éen. Naast zijn werk is hij een verwoed amateurcineast die er graag op uit trekt om allerlei dieren, groot en klein, te observeren en om het gedrag dat hij ziet vast te leggen. Dat deed hij vroeger met passieve trailcams, tegenwoordig doet hij dit met veel geduld en een camera. Zijn bevindingen kun je bekijken op WILD THINGS.Dat dit lonend is, blijkt wel uit de prijs die hij won tijdens het onlangs gehouden Festival de l'Oiseau et de la Nature in Frankrijk voor beste amateur video 2016. Van harte gefeliciteerd, Frederik, en dank je dat je de das zo mooi in beeld brengt! Het kan zeker helpen in de strijd tegen overheden, jagers, landbouwers en lobbyisten die de das, in Frankrijk en Wallonie, als te verdelgen overlast beschouwen.


maandag 11 april 2016

Help de dassen in Frankrijk!!!

In Frankrijk is de das geen beschermd dier. Er wordt dus met plezier door jagers op ze gejaagd. Wat er in Frankrijk gebeurt, speelt ook in België, met betrekking tot de vos, maar ook de das. Ze worden zoals je aan de foto kunt zien, in Frankrijk niet bepaald zachtzinnig aangepakt. Het roept nare herinneringen op aan de arme das in de vossenstrop. Het dier kermde van de pijn toen medewerkers van Natuurhulpcentrum Opglabbeek de strop probeerden te verwijderen. Kreten die ook nu nog door merg en been gaan (https://www.youtube.com/watch?v=5mqrzAZxqe8). SVP, monsieur Carlo Di Antonio, kunt u doen wat uw voorganger Benoït Lutgen weigerde te erkennen? Namelijk de wet veranderen en daarmee een halt toeroepen aan de onmenselijke wreedheid van de vossenstrop waar ook de das, aangemerkt als beschermd zoogdier in de Conventie van Bern, slachtoffer van wordt. Voor wie de petitie voor onze Franse buren wil tekenen, klik op de foto!

Sponsors, donateurs

Jan Paul Schutten, Daniël van Laeken, Carlo-Toby-Marilene, Mireille Andre, David Conlin (CABS & PROACT), Ingrid Gerlo, Centaure de Véga, Marjo Stieners, Andrée Thonnon.