woensdag 17 februari 2010

Brief aan Division De la Nature et Des Forets

(rode pijl links: natuurreservaat Natagora. rode punt rechts: vindplaats das)

We zijn weer een paar dagen verder. Carnaval is achter de rug. Mensen worden lid van de Facebook groep en/of tekenen de petitie. Men laat commentaar achter en steunbetuigingen, waarvoor hartelijke dank! We zijn met name zeer blij met de steun van Denis Salmon, president van CPN Brabant, een Waals-Brabantse organisatie voor Connaissance & Protection de la Nature du Brabant. Want de stem van de Walen is erg belangrijk voor onze doelstelling!

Almost a week since the badger was found. People join our Facebook group and/or sign the petition. They leave comments or words of encouragement and we'd like to thank you all for doing that, much appreciated! We're especially happy with the support of Denis Salmon, president of CPN Brabant, a Wallonian organization for knowledge and protection of the environment in Brabant (like Limburg and Luik, it's a province in Belgium). The voice of the people in Wallonie is very important for our goal to change legislation!

Vanmiddag is onderstaande brief naar het D.N.F. gestuurd, dat is de Waalse overheidsdienst voor Bosbeheer, Milieu, Jacht en Visserij. Deze brief is verder ook gestuurd naar diverse besturen en voorzitters van Vlaamse en Waalse natuurorganisaties, de gemeenten Riemst en Bassenge, politie en milieudiensten. Eerder op de dag heb ik een formele klacht ingediend met daarin opgenomen een rapport dat is opgemaakt door het Natuurhulpcentrum Opglabbeek over de toestand van de das bij vondst en aankomst in het hulpcentrum.

The letter as posted here, was sent to the D.N.F., the official Wallonian organization for Forestry, Environment, Hunting and Fishing. The letter was also sent to boards and members of Flemish and Wallonian environmental preservation organisations, the municipalities of Riemst and Bassenge, the police and environmental services. Earlier today, I filed a complaint about the badger in the snare and the obvious animal cruelty involved. The report written by the Wildlife Rescue center about the state in which the badger was found and their conclusions was included in that email.

Een dezer dagen verschijnt er een artikel in La Meuse, dus hou het in de gaten!

-->Attention! Le journal (papier) La Meuse<--- (merci Gilbert et Olivier)

========================================================================

Beste,

Waarschijnlijk heeft u het al via uw netwerk vernomen. Vorige week donderdagochtend hebben medewerkers van Natuurhulpcentrum Opglabbeek een gewonde das uit een strop moeten bevrijden. Het arme dier kermde van de pijn en niet alleen toen ze hem probeerden los te maken.

(babelfish altavista traduction)
Vous le avez appris probablement déjà via votre réseau. Le jeudi matin les collaborateurs du centre d'aide Opglabbeek un blessé a dû la semaine passée libérer le blaireau d'une estrope. Le pauvre animal a gémi de la douleur et ils ont essayé non seulement à ce moment-là de le faire détachée.

Nadat ik het Wildlife Rescue center had gebeld keerde ik terug naar de plek des onheils. Daar heb ik het diertje zien spartelen om los te komen, onder gehuil en gejammer waar ik heel erg van schrok. Het had net zo goed een hond of een klein kind kunnen zijn die daar zo'n vreselijke pijn leed. Een ervaring die je niemand toewenst om mee te maken!

Après que me le Wildlife Rescue center a sonné est retourné m'à l'endroit du malheur. J'ai là le petit bete vois barboter pour venir séparément, en dessous a pleuré et la lamentation où je guéris très de a eu peur. Il a eu aussi bien un chien ou un petit enfant peut être qui là quelque douleur terrible a souffert. Une expérience qui tu ne souhaites personne pour vivre !

De meeste informatie is verwerkt op een website, Natuurlijk Evenwicht Equilibremael: http://equilibremael.blogspot.com

La plupart information a été traitée sur un site Web, Natuurlijk Evenwicht Equilibremael: http://equilibremael.blogspot.com

Daarin ook een oproep om de petitie te tekenen die we zijn gestart om de toelating van een strop uit de Waalse jachtwetgeving verwijderd te krijgen. De strop is een werktuig dat dierenleed veroorzaakt, zoals het filmpje van de schreeuwende das ruimschoots bewijst.

Aussi un appel pour dessiner la pétition qui nous avons démarrée pour obtenir l'admission d'une estrope lointaine de la législation de chasse wallonne. L'estrope un outil de cela souffrance d'animal a été causé, comme le film de le blaireau criante prouve largement.

http://www.dailymotion.com/video/xc84ar_beschermde-das-dodelijk-verwond-doo_animals

Maar het gaat niet alleen om de bescherming van de das, of de discussie rondom de vos. Het gaat ook niet alleen om Eben Emael. Ook in Kanne en beschermde natuurgebieden in Limburg en Wallonie zijn en blijven jagers/stropers actief met middelen die niet geoorloofd zijn. Vergif in de vorm van gifeieren, in stukken vlees, in granen... het Natuurhulpcentrum krijgt wekelijks enkele meldingen van vergiftigde buizerds en andere inheemse dieren. Ook huisdieren zoals honden en katten vallen ten prooi aan de praktijken van deze jagers/stropers.

Mais il s'agit non seulement de la protection de le blaireau, ou de la discussion autour du renard. Il s'agit aussi non seulement d'Eben Emael. Dans Kanne aussi, et les régions naturelles dans le Limbourg et la Wallonie sont protégées et restent les chasseurs/presse de paille actives avec les moyens qui sont non-licites. Le poison sous forme des oeufs de poison, dans les pièces la viande, dans les grains… le centre d'aide obtient hebdomadairement quelques avis de les rapaces empoisonné et d'autres animaux indigènes. Les animaux domestiques comme les chiens et les chats tombent également à la proie aux pratiques de ces chasseurs/presse de paille.

Tevens vinden deze activiteiten plaats in gebieden die ook bestemd zijn voor recreatie en natuurbescherming. Dat werkt niet. De veiligheid van het publiek komt zeker in het geding als er vergif wordt gestrooid om de zogeheten natuurlijke vijanden van de jagersprooi te elimineren... en een zorgeloze wandeling wordt door geweerschoten nabij toch plots beladen met een gevoel van onzekerheid en onveiligheid.

Aussi ces activités ont lieu dans les territoires qui sont aussi destinés aux loisirs et à la protection de la nature. Cela ne fonctionne pas. La sécurité de vient publiquement certainement dans la cause si le poison est répandu pour éliminer naturellement les ennemis dits de la proie de chasseur… et une promenade insouciante est les coups de feu de fusil proche pourtant charge soudainement avec un sentiment de l'incertitude et de l'insécurité.

Deze problematiek betreft Nederland, Vlaanderen en Wallonie.
Er zal dus moeten worden samengewerkt.
Bescherming en behoud van natuur, de flora en fauna moet niet gehinderd worden door jacht en stroperij. Of gehinderd door een weinig respectvolle houding van jagers ten aanzien van natuurorganisaties.

Cette problématique concerne les Pays-Bas, la Flandre et la Wallonie. Il donc dû être collaboré. La protection et la conservation de la nature, la flore et la faune ne doivent pas être incommodées par la chasse et les braconniers. Ou incommodés par une attitude peu respectueuse des chasseurs vis-à-vis des organisations de nature.

De Nederlandse organisatie Faunabescherming Nederland http://www.faunabescherming.nl laat op haar website zien dat de misstanden met jagers in Nederland niet verschillen van de misstanden die we hier in Kanne, Eben Emael en Vroenhoven constateren.
En er dient te worden opgetreden.

L'organisation protection de faune les Pays-Bas néerlandaise http://www.faunabescherming.nl laisse voir que sur son site Web les abus ne diffèrent pas des chasseurs des Pays-Bas des abus qui nous constate ici dans Kanne, Eben Emael et Vroenhoven. Et on doit intervenir.

Wat willen wij? Samen met het Natuurhulpcentrum Opglabbeek en Natuurpunt Zuidoost Limburg is geconstateerd dat het probleem van de jacht en stroperij ten koste gaat van inheemse fauna. Dit druist in tegen alle voorzieningen die getroffen worden om de natuurgebieden en landschappen goed te beheren.

Que veulent nous ? Avec le centre d'aide Opglabbeek et le point de nature Limbourg du sud-est, il a été constaté que le problème de la chasse et des braconniers va à la compte de la faune indigène. Ce ca contre toutes dispositions qui sont prises pour gérer les régions naturelles et les paysages bon.

Daarnaast mag het lijden van de das en zijn zinloze dood niet ongestraft voorbij gaan. De verantwoordelijke personen hebben onjuist gehandeld en schade berokkend.

En plus la souffrance de le blaireau le peut aller et n'est pas impunément inutile mort passé. Les personnes responsables ont agi inexactement et les dommages causés.

Een overleg is daarom zeer gewenst, om georganiseerd iets te kunnen ondernemen tegen deze problematiek.

Une concertation a été souhaitée beaucoup pour cette raison, pour pouvoir entreprendre quelque chose organisé contre cette problématique.

Wij richten ons ook op de pers en media om zo het grote publiek te bereiken voor steun en medezeggenschap in een probleem dat voor iedereen opgelost moet worden.

Nous nous adressons tellement aussi sur la presse et les médias pour atteindre le grand public pour le soutien et la participation dans un problème qui doit être résolu pour tout le monde.

Bedankt voor het luisteren en wij horen graag van u,

Remercie pour l'écoute et nous entendons parler volontiers de vous,

1 opmerking:

Sponsors, donateurs

Jan Paul Schutten, Daniël van Laeken, Carlo-Toby-Marilene, Mireille Andre, David Conlin (CABS & PROACT), Ingrid Gerlo, Centaure de Véga, Marjo Stieners, Andrée Thonnon.