woensdag 17 maart 2010

Gaan natuurbehoud en jagen samen?

Volgens de HVV wel. Op hun website vonden we volgende verklaring:

"Reactie Hubertus Vereniging Vlaanderen op vondst gifeieren nabij dassenburcht

Hubertus Vereniging Vlaanderen(HVV) distantieert zich van het gebruik van gifeieren, om het even waar deze zouden worden gebruikt en niet alleen bij dassenburchten. Als verdediger van de weidelijke jacht is HVV hevig gekant tegen het gebruik van niet-selectieve bestrijdingsmiddelen waaronder gif, klemmen of stroppen. HVV wijst er op dat dassen geen bedreiging vormen voor de jagerij aangezien deze dieren zich bijna uitsluitend voeden met regenwormen, granen en fruit. De das is dus helemaal geen predator zoals de vos. Bovendien werken enkele Wildbeheereenheden (WBE’s) actief mee aan het beschermen van de das in Vlaanderen."


"Hubertus Vereniging Vlaanderen (HVV) s'est distancié de l'utilisation des oeufs empoisonnés, n'importe où ils pourraient être utilisés non seulement par les blaireaux. En tant que défenseur de l'actuel pré chasse HVV s'oppose fermement à l'utilisation de poison, pièges non sélectifs et noeuds coulants. HVV indique que les blaireaux ne menacent pas la chasse car ces animaux se nourrissent presque exclusivement de vers de terre, fruits et céréales. Le blaireau n'est pas de prédateurs comme le renard. En outre, certains Game Management Units (WBE's) afin de protéger activement le blaireau en Flandre."

Hubertus Vereniging Vlaanderen (HVV) distances itself from the use of poisoned eggs, anywhere they could be used, so not only near fortresses of badgers. As a defender of the actual meadow hunting, HVV strongly opposes the use of non-selective tools including poison, traps, nooses and snares. HVV indicates that badgers do not threaten the hunting since these animals almost exclusively feed on earthworms, fruits and grains. The badger is no predator like the fox. Additionally, some Game Management Units (WBE's) are committed to actively protect the badger in Flanders in cooperation with nature conservation groups and organizations.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Sponsors, donateurs

Jan Paul Schutten, Daniël van Laeken, Carlo-Toby-Marilene, Mireille Andre, David Conlin (CABS & PROACT), Ingrid Gerlo, Centaure de Véga, Marjo Stieners, Andrée Thonnon.